Επιλέξτε τη γλώσσα σας

Αρχικά θα επεξεργαστώ κάποια στοιχεία για τον όρο "ΔΙΑΘΗΚΗ".

Προέρχεται απο το ρήμα "διατίθημι" η διαθέτω, που σημαίνει, έχω, παρέχω κάτι σε κάποιον. Στα Εβραϊκά ο όρος είναι "berith" και την συναντούμε 287 φορές και σημαίνει διαθήκη, συνθήκη, σύμβαση, συμφωνία, συγκατάθεση κ.α. Ο όρος δεν σημαίνει μόνο την πράξη της συμφωνίας ή συγκατάθεσης αλλά και το περιεχόμενο, το σύνολο δηλαδή των όρων, των εντολών, των υποχρεώσεων, των υποσχέσεων και των νόμων που περιέχονται σε αυτή τη συμφωνία. Οι όροι αυτοί τίθενται από τον μεγαλύτερο προς τον μικρότερο, από τον ισχυρότερο στον ασθενέστερο αλλά μπορεί και το αντίστροφο όπως θα δούμε.

Διαθήκη επομένως είναι μια συμφωνία, μια δεσμευτική συμφωνία και στην προκειμένη περίπτωση Ο Θεός αυτοδεσμεύεται, ενώ ο άνθρωπος πρέπει να κινηθεί προς την ίδια κατεύθυνση και να δεσμεύσει τον εαυτό του για την εκπλήρωση των όρων και υποσχέσεων της διαθήκης. Η διαθήκη είναι απολύτως έγκυρη και χωρίς την δέσμευση του αντισυμβαλλομένου. Νομικά ο όρος σημαίνει και την έκφραση της τελευταίας επιθυμίας του ετοιμοθάνατου και την απαίτηση του να τηρηθούν οι όροι που θέτει, ώστε τα διατιθέμενα να μεταφερθούν ασφαλώς στον αποδέκτη, η κληρονομιά δηλαδή να περάσει στον κληρονόμο. Με αυτή την έννοια ο όρος γίνεται κατανοητός στην Καινή Διαθήκη.

Ο Θεός έκανε πολλές και διάφορες "διαθήκες" με τον άνθρωπο αυτοβούλως για να αυτοδεσμευτεί και με τον τρόπο αυτό να βεβαιώσει τον άνθρωπο περι των αγαθών προθέσεων Του για αυτόν και να άρει την ανασφάλεια που τον διακατείχε ως προς την αγαθή Του προαίρεση ή όχι, για το πρόσωπο του. Ένας άλλος επίσης λόγος που Ο Θεός έκανε διαθήκες - συμφωνίες με τον άνθρωπο, ήταν για να γνωστοποιήσει στους ανθρώπους ποιό ήταν το "αγαθόν και τέλειον" θέλημα Του.

Είναι απίστευτο το μέγεθος της συγκατάβασης Του Θεού ο οποίος εξ' αιτίας της άπειρης αγάπης Του για τον άνθρωπο, δεν του επιβάλει βιαίως το θέλημά Του, αλλά κινείται ανθρωπομορφικώς και συνάπτει συμφωνίες μαζί του σαν ίσος προς ίσον.

Έλθετε τώρα, και ας διαδικασθώμεν, λέγει Κύριος εάν αι αμαρτίαι σας ήναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γείνει λευκαί ως χιών εάν ήναι ερυθραί ως κόκκινον, θέλουσι γείνει ως λευκόν μαλλίον

Ησαΐας α:18

 

Στην συνέχεια θα ανεφερθούμε σε κάποια παραδείγματα τέτοιων συμφωνιών για να κατανοήσουμε καλύτερα τον όρο "διαθήκη", στα πλαίσια της Παλαιάς Διαθήκης.

Συνάπτει διαθήκη με τον Νώε και του υπόσχεται πως δεν θα ξανακαστρέψει την γη με νερό.

11 και στήνω την διαθήκην μου προς εσάς· και δεν θέλει πλέον εξολοθρευθή πάσα σαρξ από των υδάτων του κατακλυσμού· ουδέ θέλει είσθαι πλέον κατακλυσμός διά να φθείρη την γην. 12 Και είπεν ο Θεός, Τούτο είναι το σημείον της διαθήκης, την οποίαν εγώ κάμνω μεταξύ εμού και υμών και παντός εμψύχου ζώου το οποίον είναι με σας, εις γενεάς αιωνίους· 13 Θέτω το τόξον μου εν τη νεφέλη, και θέλει είσθαι εις σημείον διαθήκης μεταξύ εμού και της γής· 14 και όταν συννεφώσω νεφέλην επί της γης, θέλει φανή το τόξον εν τη νεφέλη· 15 και θέλω ενθυμηθή την διαθήκην μου, την μεταξύ εμού και υμών, και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός· και τα ύδατα δεν θέλουσιν είσθαι πλέον εις κατακλυσμόν διά να εξαλείψωσι πάσαν σάρκα· 16 και το τόξον θέλει είσθαι εν τη νεφέλη· και θέλω βλέπει αυτό, διά να ενθυμώμαι την παντοτεινήν διαθήκην την μεταξύ Θεού και παντός εμψύχου ζώου εκ πάσης σαρκός ήτις είναι επί της γης. 17 Και είπεν ο Θεός προς τον Νώε, Τούτο είναι το σημείον της διαθήκης, την οποίαν έστησα μεταξύ εμού και πάσης σαρκός ήτις είναι επί της γης.

Γεν. θ:11-17

Ο Θεός κάνει διαθήκη με τον άνθρωπο και τα ζώα και δίνει σημείο οτι θα την τηρήσει και δεσμεύει τον εαυτό Του θέτοντας το τόξο εν τη νεφέλη, δηλαδή το ουράνιο τόξο είναι μάρτυρας της τήρησης της διαθήκης. Αυτή η διαθήκη είναι απροϋπόθετη. Ο Θεός θα την τηρήσει οποιαδήποτε και να είναι η στάση του αντισυμβαλλομένου, σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις που θα δούμε Το Θεό να κάνει συμφωνίες με τον άνθρωπο και να δεσμεύεται μόνο αν ο άνθρωπος τηρήσει τις προυποθέσεις που του επιβάλλει.

Μην μας παραξενεύει το γεγονός ότι ο Θεός κάνει διαθήκη και με τα ζώα. Όπως θα δούμε και πιο κάτω φανερώνεται Ο Θεός να κάνει διαθήκη και με τους "ιχθύας" αλλά και με όλο το φυσικό κόσμο. Είναι "ΤΕΛΕΙΟΣ" Ο Θεός και σέβεται απόλυτα εκείνο το οποίο "αι χείρες Του εποίησαν" και δεν αυθεραιτεί ούτε ο ίδιος, απεναντίας με τον ολοκληρωτισμό και την αυταρχικότητα του ανθρώπου απέναντι σε οτιδήποτε μπορεί να εξουσιάσει.

Στη συνέχεια βλέπουμε Το Θεό να συνάπτει διαθήκη με τον Αβραάμ αλλα εμπροϋπόθετη αυτή την φορά, ζητώντας από τον άνθρωπο να βάζει τη δική του υπογραφή καθώς εκένος έθεσε "το τόξο εν τη νεφέλη", κάνοντας την περιτομή.

7 και θέλω στήσει την διαθήκην μου αναμέσον εμού και σου, και του σπέρματός σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών, εις διαθήκην αιώνιον, διά να ήμαι Θεός εις σε και εις το σπέρμα σου μετά σέ· 8 και θέλω δώσει εις σε, και εις το σπέρμα σου μετά σε, την γην της παροικίας σου, πάσαν την γην Χαναάν, εις κατάσχεσιν αιώνιον· και θέλω είσθαι ο Θεός αυτών. 9 Και είπεν ο Θεός προς τον Αβραάμ, συ δε την διαθήκην μου θέλεις φυλάξει, συ και το σπέρμα σου μετά σε εις τας γενεάς αυτών. 10 Αύτη είναι η διαθήκη μου την οποίαν θέλετε φυλάξει, αναμέσον εμού και υμών και του σπέρματός σου μετά σέ· παν άρσεν υμών θέλει περιτέμνεσθαι. 11 Και θέλετε περιτέμνει την σάρκα της ακροβυστίας υμών, και θέλει είσθαι εις σημείον της διαθήκης μεταξύ εμού και υμών· 12 και παιδίον οκτώ ημερών θέλει περιτέμνεσθαι μεταξύ σας, παν άρσεν εις τας γενεάς υμών ο γεγεννημένος εν τη οικία, και ο αργυρώνητος εκ παντός ξένου, όστις δεν είναι εκ του σπέρματός σου· 13 θέλει εξάπαντος περιτέμνεσθαι ο γεγεννημένος εν τη οικία σου, και ο αργυρώνητός σου· και θέλει είσθαι η διαθήκη μου επί της σαρκός υμών εις διαθήκην αιώνιον·

Γεν.ιζ:7-13

Το σημείο της τήρησης της διαθήκης τώρα πρέπει να το δώσει ο άνθρωπος. Ο Θεός δεσμεύεται με τον Λόγο του και "δεν δύναται να μεταμεληθεί" και ο άνθρωπος δίδει σημείο Στο Θεό οτι συμφωνεί μαζί Του κάνοντας την περιτομή.

Ο Θεός όπως είπαμε συνάπτει διαθήκη και μετά των υπολοίπων δημιουργημάτων Του.

18 Και εν τη ημέρα εκείνη θέλω κάμει διαθήκην υπέρ αυτών προς τα θηρία του αγρού και προς τα πετεινά του ουρανού και τα ερπετά της γής· τόξον δε και ρομφαίαν και πόλεμον θέλω συντρίψει εκ της γης και θέλω κατοικίσει αυτούς εν ασφαλεία. 19 Και θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εις τον αιώνα· και θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εν δικαιοσύνη και εν κρίσει και εν ελέει και εν οικτιρμοίς· 20 και θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εν πίστει· και θέλεις γνωρίσει τον Κύριον. 21 Και εν εκείνη τη ημέρα θέλω αποκριθή, λέγει Κύριος, θέλω αποκριθή προς τους ουρανούς, και αυτοί θέλουσιν αποκριθή προς την γήν· 22 και η γη θέλει αποκριθή προς τον σίτον και τον οίνον και το έλαιον· και ταύτα θέλουσιν αποκριθή προς τον Ιεζραέλ. 23 Και θέλω σπείρει αυτήν δι' εμαυτόν επί της γής· και θέλω ελεήσει την ουκ ηλεημένην· και θέλω ειπεί προς τον ου λαόν μου, Λαός μου είσαι· και αυτοί θέλουσιν ειπεί, Θεός μου είσαι.

Ωσηέ β:18-23

Εάν ο λαός μου αποβάλλει την ειδωλολατρεία τότε εγώ θα κάνω διαθήκη με τα θηρία του αγρού, τα πετεινά του ουρανού, τα ερπετά της γης, θα τα απομακρύνω από εκεί που κατοικείτε για να αισθάνεστε ασφαλείς απο επιθέσεις ώστε να μην φθείρουν τη γη και να απολαμβάνετε πρόοδο και ευημερία στις μέρες σας, αφού εν τω μεταξύ εγώ θα αποκριθώ προς τους ουρανούς, αυτοί θα αποκριθούν προς την γη, η γη θα αποκριθεί προς τον σίτον, τον οίνον και το έλαιον και αυτά θα αποκριθούν προς τον λαό Μου.
Άλλη μια εμπροϋπόθετη διαθήκη, εάν εσύ αποβάλλεις την ειδωλολατρεία τότε εγώ θα κάνω διαθήκη προς τα θηρία του αγρού να ειρηνεύουν μετά σου. ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ!!!

Συνεχίζεται...