Κυρ, Σεπ 26, 2021
Θύμιζε μου τις αμαρτίες μου, μην τις θυμάσαι Εσύ
Κατά Μάρκον 1:40-45 Από Σωτήρης Στέργιος
Σειρά: Κυριακάτικα

(Μάρκ. 1:40 [Βάμβας])
Και έρχεται προς αυτόν λεπρός παρακαλών αυτόν και γονυπετών έμπροσθεν αυτού και λέγων προς αυτόν ότι, εάν θέλης, δύνασαι να με καθαρίσης.

(Μάρκ. 1:41 [Βάμβας])
Ο δε Ιησούς σπλαγχνισθείς, εξέτεινε την χείρα και ήγγισεν αυτόν και λέγει προς αυτόν· Θέλω, καθαρίσθητι.

(Μάρκ. 1:42 [Βάμβας])
Και ως είπε τούτο, ευθύς έφυγεν απ' αυτού η λέπρα, και εκαθαρίσθη.

(Μάρκ. 1:43 [Βάμβας])
Και προστάξας αυτόν εντόνως, ευθύς απέπεμψεν αυτόν

(Μάρκ. 1:44 [Βάμβας])
και λέγει προς αυτόν· Πρόσεχε μη είπης προς μηδένα μηδέν, αλλ' ύπαγε, δείξον σεαυτόν εις τον ιερέα και πρόσφερε περί του καθαρισμού σου όσα προσέταξεν ο Μωϋσής διά μαρτυρίαν εις αυτούς.

(Μάρκ. 1:45 [Βάμβας])
Αλλ' εκείνος εξελθών ήρχισε να κηρύττη πολλά και να διαφημίζη τον λόγον, ώστε πλέον δεν ηδύνατο αυτός να εισέλθη φανερά εις πόλιν, αλλ' ήτο έξω εν ερήμοις τόποις· και ήρχοντο προς αυτόν πανταχόθεν.