Αρχείο Κηρυγμάτων

Ρωμ. 12:14 Ευλογείτε τους καταδιώκοντας υμάς, ευλογείτε και μη καταράσθε.
Ρωμ. 12:15 Χαίρετε μετά χαιρόντων και κλαίετε μετά κλαιόντων.
Ρωμ. 12:16 Έχετε προς αλλήλους το αυτό φρόνημα. Μη υψηλοφρονείτε, αλλά συγκαταβαίνετε εις τους ταπεινούς. Μη φαντάζεσθε εαυτούς φρονίμους.