Αρχείο Κηρυγμάτων

Duration:48 λεπτά 56 δευτερόλεπτα

Εβρ. 11:3 Διά πίστεως εννοούμεν ότι οι αιώνες εκτίθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλεπόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων.