Αρχείο Κηρυγμάτων

Σειρά:Μαθήματα

(Εβρ. 7:18 [Βάμβας])
Διότι αθέτησις μεν γίνεται της προηγουμένης εντολής διά το ασθενές και ανωφελές αυτής·

(Εβρ. 7:19 [Βάμβας])
επειδή ο νόμος ουδέν έφερεν εις το τέλειον, έγεινε δε επεισαγωγή ελπίδος καλητέρας, διά της οποίας πλησιάζομεν εις τον Θεόν.

(Εβρ. 7:20 [Βάμβας])
Και καθ' όσον δεν έγεινεν ιερεύς χωρίς ορκωμοσίας·

(Εβρ. 7:21 [Βάμβας])
διότι εκείνοι έγειναν ιερείς χωρίς ορκωμοσίας, ούτος δε μετά ορκωμοσίας διά του λέγοντος προς αυτόν· Ώμοσε Κύριος, και δεν θέλει μεταμεληθή· Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την τάξιν Μελχισεδέκ·

(Εβρ. 7:22 [Βάμβας])
κατά τοσούτον ανωτέρας διαθήκης εγγυητής έγεινεν ο Ιησούς.

(Εβρ. 7:23 [Βάμβας])
Και εκείνοι μεν έγειναν πολλοί ιερείς, επειδή ημποδίζοντο υπό του θανάτου να παραμένωσιν·

(Εβρ. 7:24 [Βάμβας])
εκείνος όμως, επειδή μένει εις τον αιώνα, έχει αμετάθετον την ιερωσύνην·

(Εβρ. 7:25 [Βάμβας])
όθεν δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεόν δι' αυτού, ζων πάντοτε διά να μεσιτεύση υπέρ αυτών.

(Εβρ. 7:26 [Βάμβας])
Διότι τοιούτος αρχιερεύς έπρεπεν εις ημάς, όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των αμαρτωλών και υψηλότερος των ουρανών γενόμενος,

(Εβρ. 7:27 [Βάμβας])
όστις δεν έχει καθ' ημέραν ανάγκην, ως οι αρχιερείς να προσφέρη πρότερον θυσίας υπέρ των ιδίων αυτού αμαρτιών, έπειτα υπέρ των του λαού· διότι άπαξ έκαμε τούτο, ότε προσέφερεν εαυτόν.

(Εβρ. 7:28 [Βάμβας])
Διότι ο νόμος καθιστά αρχιερείς ανθρώπους έχοντας αδυναμίαν· ο λόγος όμως της ορκωμοσίας της μετά τον νόμον κατέστησε τον Υιόν, όστις είναι τετελειωμένος εις τον αιώνα.