Αρχείο Κηρυγμάτων

Τρι, Ιουλ 19, 2022

Νίκος Σωτηρίου

Duration:44 λεπτά 11 δευτερόλεπτα

(Φιλ. 1:1 [Βάμβας])
Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντας τους αγίους εν Χριστώ Ιησού τους όντας εν Φιλίπποις μετά των επισκόπων και διακόνων.

(Φιλ. 1:2 [Βάμβας])
χάρις είη υμίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού.

(Φιλ. 1:3 [Βάμβας])
Ευχαριστώ τον Θεόν μου οσάκις σας ενθυμούμαι,

(Φιλ. 1:4 [Βάμβας])
πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπέρ πάντων υμών δεόμενος μετά χαράς,

(Φιλ. 1:5 [Βάμβας])
διά την εις το ευαγγέλιον κοινωνίαν σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν,

(Φιλ. 1:6 [Βάμβας])
βέβαιος ων εις αυτό τούτο, ότι εκείνος όστις ήρχισεν εις εσάς καλόν έργον θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού,

(Φιλ. 1:7 [Βάμβας])
καθώς είναι δίκαιον εις εμέ να φρονώ τούτο περί πάντων υμών, διότι σας έχω εν τη καρδία μου, και είσθε πάντες σεις και εις τα δεσμά μου και εις την απολογίαν και εις την βεβαίωσιν του ευαγγελίου συγκοινωνοί μου της χάριτος.

(Φιλ. 1:8 [Βάμβας])
Διότι μάρτυς μου είναι ο Θεός, ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάγχνα Ιησού Χριστού.

(Φιλ. 1:9 [Βάμβας])
Και τούτο προσεύχομαι, να περισσεύση η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν,

(Φιλ. 1:10 [Βάμβας])
διά να διακρίνητε τα διαφέροντα, ώστε να ήσθε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού,

(Φιλ. 1:11 [Βάμβας])
πλήρεις καρπών δικαιοσύνης των διά του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού.

(Φιλ. 1:12 [Βάμβας])
Θέλω δε να εξεύρητε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του ευαγγελίου,

(Φιλ. 1:13 [Βάμβας])
ώστε τα διά τον Χριστόν δεσμά μου έγειναν φανερά εις όλον το πραιτώριον και εις πάντας τους λοιπούς,

(Φιλ. 1:14 [Βάμβας])
και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεποιθότες εις τα δεσμά μου τολμώσι περισσότερον να κηρύττωσιν αφόβως τον λόγον.

(Φιλ. 1:15 [Βάμβας])
Τινές μεν και διά φθόνον και έριδα, τινές δε και από καλής θελήσεως κηρύττουσι τον Χριστόν·

(Φιλ. 1:16 [Βάμβας])
οι μεν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας τον Χριστόν, ουχί εν καθαρότητι, νομίζοντες ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου·

(Φιλ. 1:17 [Βάμβας])
οι δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του ευαγγελίου.

(Φιλ. 1:18 [Βάμβας])
Τι λοιπόν πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάσει είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύττεται· και εις τούτο χαίρω αλλά και θέλω χαίρει.

(Φιλ. 1:19 [Βάμβας])
Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβή εις εμέ προς σωτηρίαν διά της δεήσεώς σας και διά της βοηθείας, του Πνεύματος του Ιησού Χριστού,

(Φιλ. 1:20 [Βάμβας])
κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου ότι δεν θέλω αισχυνθή εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθή ο Χριστός εν τω σώματί μου είτε διά ζωής είτε διά θανάτου.

(Φιλ. 1:21 [Βάμβας])
Διότι εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρδος.

(Φιλ. 1:22 [Βάμβας])
Αλλ' εάν το να ζω εν σαρκί τούτο συμβάλλη εις καρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω.

(Φιλ. 1:23 [Βάμβας])
Διότι στενοχωρούμαι υπό των δύο, έχων μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν· διότι είναι πολύ πλέον καλήτερον·

(Φιλ. 1:24 [Βάμβας])
το να μένω όμως εν τη σαρκί είναι αναγκαιότερον διά σας.

(Φιλ. 1:25 [Βάμβας])
Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει μετά πάντων υμών διά την εις την πίστιν προκοπήν σας και χαράν,

(Φιλ. 1:26 [Βάμβας])
διά να περισσεύη δι' εμού το καύχημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν διά της εμής πάλιν παρουσίας προς εσάς.

(Φιλ. 1:27 [Βάμβας])
Μόνον πολιτεύεσθε αξίως του ευαγγελίου του Χριστού, διά να ακούσω, είτε όταν έλθω και σας ίδω είτε ενώ είμαι απών, την κατάστασίν σας, ότι στέκεσθε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μιά ψυχή διά την πίστιν του ευαγγελίου,

(Φιλ. 1:28 [Βάμβας])
και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από των εναντίων, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξις απωλείας, εις εσάς δε σωτηρίας, και τούτο από Θεού·

(Φιλ. 1:29 [Βάμβας])
διότι εις εσάς εχαρίσθη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύητε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχητε υπέρ αυτού,

(Φιλ. 1:30 [Βάμβας])
έχοντες τον αυτόν αγώνα, οποίον είδετε εν εμοί και τώρα ακούετε εν εμοί.