Αρχείο Κηρυγμάτων

Duration:22 λεπτά 1 δευτερόλεπτο

Μάρκ. 1:32 Αφού δε έγεινεν εσπέρα, ότε έδυσεν ο ήλιος, έφεραν προς αυτόν πάντας τους πάσχοντας και τους δαιμονιζομένους·
Μάρκ. 1:33 και η πόλις όλη ήτο συνηγμένη έμπροσθεν της θύρας·
Μάρκ. 1:34 και εθεράπευσε πολλούς πάσχοντας διαφόρους αρρωστίας, και δαιμόνια πολλά εξέβαλε, και δεν άφινε τα δαιμόνια να λαλώσιν, επειδή εγνώριζον αυτόν.
Μάρκ. 1:35 Και το πρωΐ ενώ ήτο όρθρος βαθύς, σηκωθείς εξήλθε· και υπήγεν εις έρημον τόπον και εκεί προσηύχετο.
Μάρκ. 1:36 Και έδραμον κατόπιν αυτού ο Σίμων και οι μετ' αυτού,
Μάρκ. 1:37 και ευρόντες αυτόν λέγουσι προς αυτόν ότι πάντες σε ζητούσι.
Μάρκ. 1:38 Και λέγει προς αυτούς· Ας υπάγωμεν εις τας πλησίον κωμοπόλεις, διά να κηρύξω και εκεί· επειδή διά τούτο εξήλθον.
Μάρκ. 1:39 Και εκήρυττεν εν ταις συναγωγαίς αυτών εις όλην την Γαλιλαίαν και εξέβαλλε τα δαιμόνια.