Αρχείο Κηρυγμάτων

Παρ, Νοε 06, 2020

Γιάννης Πραπίδης

Λουκ. 18:35 Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν ζητών·
Λουκ. 18:36 ακούσας δε όχλον διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο.
Λουκ. 18:37 Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει.
Λουκ. 18:38 Και εφώναξε λέγων· Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με.
Λουκ. 18:39 Και οι προπορευόμενοι επέπληττον αυτόν διά να σιωπήση· αλλ' αυτός πολλώ μάλλον έκραζεν· Υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με.
Λουκ. 18:40 Σταθείς δε ο Ιησούς, προσέταξε να φερθή προς αυτόν. Και αφού επλησίασεν, ηρώτησεν αυτόν
Λουκ. 18:41 λέγων· Τι θέλεις να σοι κάμω; Ο δε είπε· Κύριε, να αναβλέψω.
Λουκ. 18:42 Και ο Ιησούς είπε προς αυτόν· Ανάβλεψον· η πίστις σου σε έσωσε.
Λουκ. 18:43 Και παρευθύς ανέβλεψε και ηκολούθει αυτόν δοξάζων τον Θεόν· και πας ο λαός ιδών ήνεσε τον Θεόν.