Κήρυγμα Παρασκευής
Θα μιλήσει ο αδελφός Σπύρος Φέγγος
Μετά το κήρυγμα θα έχουμε προσευχή μέχρι τις 24:00