Κήρυγμα Παρασκευής
Θα μιλήσει ο αδελφός Δημήτρης Κορδορούμπας