Μείνε στερεωμένος στο Χριστό!

«Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των υδάτων» Ψαλμός 1, 3

Ο αγώνας στη στενή και τεθλιμμένη οδό είναι αγώνας πίστης. Αγωνίζεσαι για να λάβεις στέφανο δόξης τον οποίο  θα σου χαρίσει Ο Κύριος σου. Μείνε σε αυτόν τον αγώνα, την πίστη σου διατήρησε και τον δρόμο τελείωσε.

Θα είσαι ως δέντρο το οποίο είναι φυτεμένο δίπλα σε νερά ζωντανά. Διάβαζε τον λόγο Του Θεού, την Αγία Γραφή, και θα γνωρίζεις πώς να περπατήσεις στη στενή οδό. Αγωνίσου στην προσευχή και ο Κύριος σου θα σε ευλογεί με ευλογίες ουράνιες.

Μη φοβάσαι  μόνο πίστευε γιατί ο Κύριος για σένα νίκησε πάνω στο Σταυρό.

Μην αναρωτιέσαι και θλίβεσαι γιατί Πολύ Ισχύει η Δέηση σου!

«Εξομολογείσθε εις αλλήλους τα πταίσματά σας και εύχεσθε υπέρ αλλήλων, διά να ιατρευθήτε· πολύ ισχύει η δέησις του δικαίου ενθέρμως γενομένη.» Ιακώβου 5, 20

Κάποτε ο Κύριος είπε στη Σαμαρείτησα : "Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγων σοι, Δος μοι να πίω, συ ήθελες ζητήσει παρ' αυτού, και ήθελε σοι δώσει ύδωρ ζων". Μια αντίστοιχη ερώτηση ταιριάζει και σε εμάς! Εάν ξέραμε την δύναμη της προσευχής θα ζητάγαμε από Το Θεό χωρίς δισταγμό!

Ο Κύριος μας λέει ότι πολύ ισχύει η δέηση του δικαίου ενθέρμως γενομένη, αλλά μην πέσεις στην παγίδα να σκεφτείς “ άραγε είμαι δίκαιος ;” γιατί εκεί θα βρει τόπο ο εχθρός και θα σε εμποδίσει! Κανείς δεν παρίσταται στο στο θρόνο του Πατέρα δίκαια ειμή δια του Αίματος Του Ιησού Χριστού!

Ζήτα από Το Θεό καθημερινά θαύματα και απόλαυσε το έλεος Του!

Δόξασε το Θεό για το έλεος του!

«Η γη, Κύριε, είναι πλήρης του ελέους σου· δίδαξόν με τα διατάγματά σου.» Ψαλμός ριθ 64

Το έλεος Του Θεού μας κατακλύζει. Ο ήλιος ανατέλλει καθημερινά και με ακρίβεια για την προγραμματισμένη, από το Θεό, αποστολή του. Μας θερμαίνει και μας ζωογονεί με το φως του χωρίς καμία δική μας παρέμβαση. Το οξυγόνο, απαραίτητο για τη ζωή, μας δίνεται άφθονο και καθαρό αν και η αλόγιστη και άπληστη ανθρώπινη παρέμβαση μολύνει και καταστρέφει το περιβάλλον! Ακόμα και το νερό και όλοι οι καρποί της γης είναι ενταγμένα στο έλεος του Κυρίου που γεμίζει τη γη!

Αλλά το μεγαλείο του ελέους του Κυρίου φανερώθηκε στη σωτηρία μας δια Ιησού Χριστού, “όχι με τα έργα δικαιοσύνης που πράξαμε αλλά με το έλεος που μας έδωσε” Τίτος 3, 5

"Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όστις κατά το πολύ έλεος αυτού ανεγέννησεν ημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντον, πεφυλαγμένην εν τοις ουρανοίς δι' ημάς" (Ά Πέτρου 1, 3-4).