Θυσίασε το εαυτό σου για το Σώμα του Ιησού Χριστού!

Θυσίασε το εαυτό σου για το Σώμα του Ιησού Χριστού!

Καθαρίσαντες λοιπόν τας ψυχάς σας με την υπακοήν της αληθείας διά του Πνεύματος προς φιλαδελφίαν
ανυπόκριτον, αγαπήσατε ενθέρμως αλλήλους εκ καθαράς καρδίας. Α' Πέτρου 1, 22

Ένας λόγος όπου ο Κύριος μας δείχνει ότι η με την υπακοή της αλήθειας διά του Πνεύματος γίνεται
καθαρισμός της ψυχής και αυτό γιατί οι προτροπές που δίνει μετά χρειάζονται πλήρη καθαρισμό!

Προτρέπει ο Κύριος φιλαδελφία ανυπόκριτον και αγάπη για τους αδελφούς εκ καθαράς καρδίας!

Στην υπακοή του Λόγου και στην Αλήθεια η ψυχή σου καθαρίζεται αλλά και Αγιάζεται ώστε να μπορείς
να αγαπήσεις καθώς και ο Κύριος αγαπάει, όχι με την εκμεταλλευτική αγάπη που μας πληρεί σαν
ανθρώπους αλλά με αγάπη χωρίς ίχνος υποκρισίας! Μην αγαπάς αυτούς που έχεις να κερδίσεις κάτι αλλά
αυτούς που έχεις να χάσεις!

Δείξε την αγάπη σου με έργα όπως του Κυρίου μας. Θυσίασε το εαυτό σου για το Σώμα του Ιησού
Χριστού!

 

 

back to top