Ιεζεκιήλ

Ο Ιεζεκιήλ όπως και ο Ιερεμίας είναι ιερέας και δρα κατά την διάρκεια της Βαβυλώνειας αιχμαλωσίας. Αν και είναι σύγχρονοι στα γραπτά τους δεν αναφέρονται ο ένας στον άλλον.

Έδρασε από το 593 μέχρι περίπου το 571π.χ. στο έργο του χρησιμοποιεί κατ' επανάληψη συμβολικές πράξεις.
Οι οράσεις που περιγράφει σε κάποιες περιπτώσεις μοιάζουν με αυτές του Δανιήλ και της Αποκάλυψης.
Στο πρώτο κεφάλαιο στα οράματα που είδε "παρά τον ποταμό Χεβάρ", περιγράφει τα χερουβείμ με τα τέσσερα πρόσωπα που αντιστοιχούν στα τέσσερα Ευαγγέλια, του Λέοντα που αντιστοιχεί στο ευαγγέλιο του Ματθαίου, του Μόσχου που αντιστοιχεί στο ευαγγέλιο του Μάρκου, του ανθρώπου που αντιστοιχεί στο ευαγγέλιο Λουκά και του Αετού που αντιστοιχεί στο ευαγγέλιο Ιωάννη. Παρουσιάζει επίσης στο δέκατο πέμπτο κεφάλαιο την όραση της καιομένης αμπέλου, που συμβολίζει τον Ιούδα και την κοιλάδα των ξηρών οστών στο τριακοστό έβδομο κεφάλαιο που εικονίζει την αποκατάσταση του λαού του Θεού στα τέλη των αιώνων αλλά και την αναγέννηση της πνευματικά νεκρής ανθρωπότητας διά του Λόγου του Κυρίου.
Προσπαθεί να διδάξει τον λαό, ότι ένας είναι ο αληθινός Θεός και ότι τα έθνη που λατρεύουν τα είδωλα θα εξαφανιστούν και προσπαθεί να πείσει τον λαό πως αιτία της αιχμαλωσίας είναι η ειδωλολατρεία και η αποστασία και πως για αυτούς έχει παιδαγωγικό σκοπό.
Πράγμτι η ενέργεια αυτή του Θεού έφερε το αποτέλεσμα, ο λαός Ισραήλ από εκεί και μετά ουδέποτε λάτρεψε πλέον τα είδωλα!
Η φράση "εγώ είμαι Κύριος ο Θεός" αναφέρεται τριάντα φορές στα κεφάλαια ς' μέχρι λθ' και μέσα στην προφητεία του καλείται ενενήντα (90) φορές με την φράση "υιός του ανθρώπου" μία φράση που αποδίδει ο κύριος Ιησούς Χριστός στον εαυτό Του:
Ιωα 3:14 Και καθώς ο Μωϋσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμω, ούτω πρέπει να υψωθή ο Υιός του ανθρώπου, Ιωα 12:23 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγων· Ήλθεν η ώρα διά να δοξασθή ο Υιός του ανθρώπου κλπ.
Γίνεται φανερό ότι αναπτύσσει μία πρώιμη θεολογία της Χάρης του Θεού, διότι φανερώνει ότι το άτομο χρειάζεται μία νέα καρδιά και ένα νέο πνεύμα να λάβει από το Θεό.
Είναι η θεολογία που αργότερα θα αναπτύξει ο απόστολος Ιωάννης στο ευαγγέλιό του στην Καινή διαθήκη
Ιεζ 11:19 Και θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν μίαν και πνεύμα νέον θέλω βάλει εν υμίν· και αποσπάσας την λιθίνην καρδίαν από της σαρκός αυτών θέλω δώσει εις αυτούς καρδίαν σαρκίνην

back to top

Λίγα λόγια από τον Ποιμένα της Εκκλησίας

Σωτήρης Στέργιος

Οι έσχατοι καιροί που ζούμε είναι καιροί κακοί. Οι άνθρωποι σαν την εποχή της Ιαήλ έχουν αφήσει τη στενή οδό και περιπατούν στη φαρδιά οδό των γήινων έξεων και απολαύσεων. ....εν ταις ημέραις της Ιαήλ, εγκατελείφθησαν αι οδοί, και οι διαβάται περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Κριτ. 5:6.
Είναι η ώρα για μετάνοια και επιστροφή στον Ιησού Χριστό που είναι η αληθινή οδός. Μας αγαπάει μας περιμένει και το έδειξε επάνω στο σταυρό. Με τα χέρια Του ανοιχτά ακόμα φωνάζει: Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ματθ. 11:28 Ο λαός του Κυρίου τον έσχατο αυτό καιρό καλείται να παραμείνει ενωμένος ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί με τον ΙΗΣΟΥ τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως ημών για να καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες επιθέσεις του εχθρού σε ένταση και συχνότητα. Το κοσμικό πνεύμα θέλει να εισβάλλει σαν σίφουνας μέσα στην εκκλησία και να αφανίσει οτιδήποτε θεϊκό κρατάμε στις καρδιές μας. Επηρεάζει τον τροπο σκέψης μας, τον τρόπο ντυσίματός μας, τον τρόπο συμπεριφοράς μας, τον τρόπο ομιλίας μας, τις επιδιώξεις μας, τον τρόπο διακυβέρνησης της εκκλησίας και το γενικότερο περιπάτημά μας. Με μικρές ή μεγάλες αλώπεκες θέλει σιγά σιγά να μας απομακρύνει από τη στενή οδό.
Για αυτό ας δούμε λίγο τι μας προτρέπει ο Άγιος Λόγος Του: Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Α' Κορ. ιε:58 και Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· 9 εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω. Α' Πέτρ. ε':8-9.