Ησαΐας

Είναι ο πρώτος από τους "Μείζονες προφήτες".

Το όνομά του στα εβραϊκά είναι Γεσά Γιαχού και συγκεκομμένα Γεσάγια που σημαίνει Κύριος σωτηρία.

Γεννήθηκε περί το 765 π.Χ. και κλήθηκε από το Θεό στη διακονία το 740. Διακόνησε για περίπου 50 χρόνια επί βασιλέων Οζίου, Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκία. Στηλιτεύει την ηθική κατάπτωση του λαού εξαιτίας της μεγάλης ευημερίας του και η εποχή του συμπίπτει μερικώς με των προφητών Ωσηέ και Αμώς, δηλ. πριν την Βαβυλώνια αιχμαλωσία.
Είναι μεσσιανικός προφήτης και στα 66 κεφάλαια που αποτελείται το έργο του (όσα και ο αριθμός των βιβλίων της Βίβλου), αποτυπώνει με μεγάλη ακρίβεια την προέλευση του μεσσία, τον σκοπό για τον οποίον θα έρθει στον κόσμο, τη ζωή, το έργο Του, την αντιμετώπιση των εχθρών του, τον θάνατο και την ανάστασή Του ώστε δικαίως ονομάστηκε πέμπτος ευαγγελιστής.
Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος αποτελείται από τα 39 πρώτα κεφάλαια όσα δηλαδή και τα βιβλία της παλαιάς διαθήκης και το δεύτερο μέρος από τα υπόλοιπα 27 κεφάλαια όσα δηλαδή και τα βιβλία της καινής διαθήκης
Είναι καταπληκτικός συγγραφέας ρήτορας και ποιητής και παρουσιάζει με μεγάλο λυρισμό τον "πάσχοντα Δούλο".
Είναι το πρώτο βιβλίο που χρησιμοποιεί ο Κύριος μπαίνοντας στη συναγωγή όταν πλέον ανέλαβε την δημόσια διακονία του στο κατά λουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 και εδάφια 16 έως 21
16 Και ήλθεν εις την Ναζαρέτ, όπου ήτο ανατεθραμμένος, και εισήλθε κατά την συνήθειαν αυτού εις την συναγωγήν εν τη ημέρα του σαββάτου και εσηκώθη να αναγνώση.
17 Και εδόθη εις αυτόν το βιβλίον Ησαΐου του προφήτου, και ανοίξας το βιβλίον εύρε τον τόπον, όπου ήτο γεγραμμένον
18 Πνεύμα Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε·με απέστειλε διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία,
19 διά να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν.
20 Και κλείσας το βιβλίον, απέδωκεν εις τον υπηρέτην και εκάθησε πάντων δε οι οφθαλμοί των εν τη συναγωγή ήσαν ατενίζοντες εις αυτόν.
21 Και ήρχισε να λέγη προς αυτούς ότι σήμερον επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.
Το βιβλίο του Ησαΐα βρέθηκε ολόκληρο όπως έχουμε σήμερα το κείμενο στο σπήλαιο του Κουμράν στα μέσα του εικοστού αιώνα και είναι το αρχαιότερο μέχρι σήμερα αντίγραφο.

back to top

Λίγα λόγια από τον Ποιμένα της Εκκλησίας

Σωτήρης Στέργιος

Οι έσχατοι καιροί που ζούμε είναι καιροί κακοί. Οι άνθρωποι σαν την εποχή της Ιαήλ έχουν αφήσει τη στενή οδό και περιπατούν στη φαρδιά οδό των γήινων έξεων και απολαύσεων. ....εν ταις ημέραις της Ιαήλ, εγκατελείφθησαν αι οδοί, και οι διαβάται περιεπάτουν οδούς πλαγίας. Κριτ. 5:6.
Είναι η ώρα για μετάνοια και επιστροφή στον Ιησού Χριστό που είναι η αληθινή οδός. Μας αγαπάει μας περιμένει και το έδειξε επάνω στο σταυρό. Με τα χέρια Του ανοιχτά ακόμα φωνάζει: Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Ματθ. 11:28 Ο λαός του Κυρίου τον έσχατο αυτό καιρό καλείται να παραμείνει ενωμένος ο ένας με τον άλλον και όλοι μαζί με τον ΙΗΣΟΥ τον αρχηγό και τελειωτή της πίστεως ημών για να καταφέρει να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις όλο και περισσότερο αυξανόμενες επιθέσεις του εχθρού σε ένταση και συχνότητα. Το κοσμικό πνεύμα θέλει να εισβάλλει σαν σίφουνας μέσα στην εκκλησία και να αφανίσει οτιδήποτε θεϊκό κρατάμε στις καρδιές μας. Επηρεάζει τον τροπο σκέψης μας, τον τρόπο ντυσίματός μας, τον τρόπο συμπεριφοράς μας, τον τρόπο ομιλίας μας, τις επιδιώξεις μας, τον τρόπο διακυβέρνησης της εκκλησίας και το γενικότερο περιπάτημά μας. Με μικρές ή μεγάλες αλώπεκες θέλει σιγά σιγά να μας απομακρύνει από τη στενή οδό.
Για αυτό ας δούμε λίγο τι μας προτρέπει ο Άγιος Λόγος Του: Ώστε, αδελφοί μου αγαπητοί, γίνεσθε στερεοί, αμετακίνητοι, περισσεύοντες πάντοτε εις το έργον του Κυρίου, γινώσκοντες ότι ο κόπος σας δεν είναι μάταιος εν Κυρίω. Α' Κορ. ιε:58 και Εγκρατεύθητε, αγρυπνήσατε· διότι ο αντίδικός σας διάβολος ως λέων ωρυόμενος περιέρχεται ζητών τίνα να καταπίη· 9 εις τον οποίον αντιστάθητε μένοντες στερεοί εις την πίστιν, εξεύροντες ότι τα αυτά παθήματα γίνονται εις τους αδελφούς σας τους εν τω κόσμω. Α' Πέτρ. ε':8-9.